Portfolio

សេចក្តីថ្លែងការ

press-release-for-voter-registration-inclusiveness-1press-release-for-voter-registration-inclusiveness-2press-release-for-voter-registration-inclusiveness-3press-release-for-voter-registration-inclusiveness-4

ថ្ងៃទី១ខែកញ្ញានេះជាថ្ងៃដំបូងនៃការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដោយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសកំព្យូទ័រសំរាប់បញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មី ប៉ុន្តែអង្គការដឺស៊ីរ៉ក់នៅតែ៖

. បារម្មណ៍ពីអសមធម៌នៃការបង្កើតឈ្មោះក្នុងបញ្ជីថ្មី

. ការដាក់បន្ទុកធ្ងន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគ...

STATEMENT OF FIRST DAY VOTERS REGISTRATION

This first of September is the first day of voters registration by establishing new voter list through new technology of computer database, but The CEROC has remained:

  1. Worry on inclusiveness of this new voter list creation

  2. Political influence of government over the National Election Committees (NEC)

Press-release-to-appeal-for-inclusiveness-of-voters-registration-in-english

Press-release-to-appeal-for-inclusiveness-of-voters-registration-in-khmer

===========

ក្នុងខណៈពេលដែលថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៌នេះជាសាធារណៈ ដោយមានគោលបំណងដូចតទៅ៖
– ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់នាំគ្នាទៅចុះឈ្មោះអោយបានច្រើនបំផុតទាំងអស់គ្នា
– គណៈកម្មការនៅតែទាមទារអោយគជបជួយសំរួលនិងបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអោយបានបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា

ពត៍មានលំអិតសូមអានលិខិតភ្ជាប់មកជាមួយនេះ។

សូមអរគុណ
សេង សុភ័ណ
ប្រធានគណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស

public statement 1Public statement 2Public Statement 3Public Statement
As voters registration day is looming, Committee for Elections Rights of Overseas Cambodians (the CEROC) issued this public statement with following objectives:
– Encourage all overseas Cambodians to register to vote altogether
– The CEROC has maintained its status to inquire NEC to facilitate and make it easy for all Cambodians overseas to register to vote.

Detailed information, please see attached file.

Thank you very much,
Sophan Seng
President

Download in pdf file of Press Release to Appeal for Voters Registration 2016 extra

===============

Pertinent topic of #Politikoffee this week: “Rights to Vote of Cambodians Overseas”

The CEROC PresetationOur honor to welcome Mr. Sophoan Seng as our speaker. Mr. Sophan is the:
– Leader of Commission for Elections Rights of Overseas Cambodians (CEROC)
– Deputy Returning Officer for Elections Canada 2014-2015, Calgary Forest Lawn Electoral District
-Founder of Cambodian Leadership Skills
– Graduate of University of Hawaii at Manoa, USA, (MA, PhD Candidate)

– Time: 05 March 2016 2.30 – 4.30 pm Konrad-Adenauer-Stiftung, Cambodia
– Click join here: https://www.facebook.com/events/1680217398915849/

=============================================

No Impunity 1In June 5, 2015 during the 66th Remembrance on the loss of Khmer Kampuchea Krom land at the temple, Mr. Sophoan Seng, leader of the CEROC, was interviewed by Pen Puthsophea of Special Reporter.

================
Beside of Live Show of One Hour Discussion of the Round Table VOD the CEROCDiscussion, the record has been rebroadcasted in short of 30 minutes cut with many key Radio Channels throughout Cambodia.

www.sarika.fm

FM 106.5 Phnom Penh

FM 95.5 Siem Reap

FM 99.70 Kampongcham

You can listen online here: sarika.fm

On March 18, 2015 at 2:00pm Phnom Penh time, Mr. Sophoan VOD Round TableSeng who is the Leader of The CEROC joint live Round Table Discussion with VOD radio www.sarika.info regarding recent letters of The CEROC sent to H.E.Sam Rainsy and H.E.Sar Kheng, Minority and Majority Leader of the Assembly. The discussion was facilitated by Mrs.Lim Thida and the Four Speakers are: Mr. Sophoan Seng, Mr. Rong Chun, Mr. Ath Thon and Mr. Dy Thehoya.

Below is whole videotaping of the Talk Show and the Letters.

Letter to HE Sam Rainsy in English

Letter to HE Sam Rainsy in Khmer

Letter to HE Sar Kheng in English

Letter to HE Sar Kheng in Khmer

Khmers people who are living around the globe must be able to vote during each national election of Cambodia. Their rights to vote and nation-building is guaranteed by the Cambodia National Constitution and the International Laws.

With this common ground, we have laid down concerted effort to achieve it.

Our nation shall hugely benefit from this.

Our future generation shall hugely benefit from this.

Together we accomplish!

Mr.Sophoan Seng, Leader of CEROC, was interviewed by Khmer Post Radio (KPR) on 29 March 2014.

Mr. Sophoan Seng, Leader of CEROC, was interviewed by Radio Australia, Khmer Service on 18 March 2014.

In an interview with CMN Radio from Canada, Yim Sovann of CNRP welcomed the CEROC in its effort to demand for the right to vote in Cambodia election. Not only supporting the campaign, the technical issues such as sending NEC’s representatives to register voters, setting up ballot box and funding are also elaborated.

H.E.Mu Sochua helped advocate the rights to vote of Khmers overseas of CEROC


Why I cannot vote from abroad?

This song is a great patriotic and historic narration for all Cambodians to watch. We, the CEROCERS, are promoting civic participation and democracy through voting. This song reminds us greatly on accomplishing our task to protect our interests.

Eastern and Western neighbors have relentlessly encroached this great empire. As an evidence, it has become tinier and tinier in both physical space and mental sphere, but our Khmer compatriots have relentlessly claimed back our legitimacy through long life learning and endurance.

The author picked on the tears of Naga serpents and Apsaras as an inspiring philosophy to wake up all Khmer compatriots.

This song significantly reminds us as Cambodians overseas who have never forgotten our root and we must work hard to protect this root. Among those efforts, our demanding for the Right to Vote in Cambodia elections is our urgent agenda. – CEROC

Reported by Radio Australia Khmer Services on 18 March 2014

Press Release on 16 March 2014

Reform Effort Should Include Vote for Cambodians Abroad by Cambodia Daily Newspaper

Who are dual citizenship?