សូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា

សេចក្តីអំពាវនាវ

CambodiaElectionRegistration2018 editគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស សូមអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស ដែលមានអាយុគ្រប់បោះឆ្នោត ឬមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ២០១៦ ឬមិនដែលធ្លាប់ចុះឈ្មោះឆ្នោតពីមុនមក សូមអញ្ជើញទៅចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាកុំបីអាក់ខាន។ កាលកំណត់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី៩ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

សំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ ទាំងពលករចំណាកស្រុក ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសទីបី សិស្ស-និស្សិត យោធាខ្មែរឈរជើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក មន្ត្រីទូត និងបុគ្គលិកទូតជាដើម អាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅស្ថានក្បែរៗខ្លួន ឬធ្វើដំណើរទៅចុះឈ្មោះនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមអធ្យាស្រ័យ។

សំរាប់នីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអោយបានត្រឹមត្រូវ សូមតាមដានប្រសាសន៍របស់មន្ត្រីគណកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដូចតទៅនេះ៖


Problems of unfair election procedures in Cambodia is rendering

Political Paradigm of Pragmatism from the Khmer Youth part 79

This part (79), Mr. Sophan commented on tricks in details that are possible to happen during this voters registration that means too much for the controlling party.

HelloVOAFirst, the notice of computer system has been fabricated as many expertise have asked the same questions on why voters must be regulated to register in place where they vote? What astonishing is the regulation that people can register whatever place they want but they must vote in that place. Prime Minister Hun Sen did appeal people to register their names at place they like or they can easily access to.

Secondly, voters registration in each commune or sangkat could be easily pre-counted by such easy hashtag code solely owned by the president of NEC. Feasible pre-screening of voter lists leaking to third party shall enable such party to predict the result of this commune or sangkat election, and such powerful party can play around with the number. So, it might be common to see a trucking policemen or military to dispatching to different communes or sangkat to register for voting during this 3 months voters registration.

Thirdly, Tep Nitha has got great privilege to oversea the security unit of the NEC. Cambodian voters were historically frightened by the presence of arm-forces especially the pineapple eyes of village chiefs and their subordinates during ballot casting.

In inclusion, above preliminary finding shall shed some light on how the controlling party can freely trick around with the election procedures and distract them to their benefit. Millions of overseas Cambodians have already been marginalized from this unequal level playing field of election procedures, and the CEROC is very appreciate to all Cambodians overseas who have made great volunteering to fly to Cambodia to register to vote and to vote for a positive change of Cambodia.


NEC should facilitate good accessibility for migrant workers both domestic and international

Political Paradigm of Pragmatism from the Khmer Youth part 75

This part (75) is broadcasted by CMN Radio on 28-29 July 2016, Mr. Sophan Seng articulated on Voters press-release-for-voter-registration-inclusiveness-3Registration that is lacking inclusiveness. NEC have not solely decided to help facilitate those inside the country to access to vote registration comfortably, but Cambodians overseas migrant workers and those permanent is remained negligent. As a recommendation, Mr. Sophan suggested NEC to create “mobile team” to target those “special need group” voters such as those sicks in the hospitals, the very old seniors, remote citizens or minority, and soldiers who are stationing at the borderline etc. This mobile team can also register “Khmers overseas” to vote as well.

What is very clear in argument is the new computer system doesn’t need voters to register at their own commune/sangkat offices because the system can allocate them to their commune/sangkat voting boots by referring to their permanent address. Migrant workers in both domestic and international, should be incentivized through this voting placement allocation mechanism.


President of the CEROC made an appeal for voters registration inclusiveness

Political Paradigm of Pragmatism from the Khmer Youth part 74

Sophan The Ceroc (2)The CEROC president appealed Cambodia National Election Committees (NEC) to ensure inclusiveness in voters registration.

Voters registration is the first step important to second step of election day. While the voters registration could be conducted everywhere, migrant workers and Cambodian abroad should be included.


The CEROC’s Leader Appealed to Cambodia NEC to conduct inclusiveness in Voter Registration part 1

Political Paradigm of Pragmatism from the Khmer Youth part 72

This part (72) broadcasted by CMN Radio on August 08, 2016, Mr. Sophan Seng articulated on denial of NEC to open special registration date on Pchum Ben Day proposed by CNRP as well as facilitating good accessibility for migrant workers and overseas Cambodians.