នយោបាយ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​បច្ចុប្បន្ន។


វាគ្មិនពិសេស៖

១ លោក សេង សុភ័ណ

២ លោក​ ង៉ែត ប៉ុល

៣ លោកស្រី ធឹង វណ្ណា

ត្រូវនិងថ្ងៃអាទីត្យ​ ៦រោច ម៉ោង១១ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាSaturday 22, 2022 Time: 08:00PM (PST)

________________________________

#គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់!#CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life.#theceroc#khmeroverseas#cambodiabuddhism#buddhismandsociety#nepotism#wednesdaytalkshow#ពលករចំណាកស្រុក#ព្រះពុទ្ធដីកា#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#TheCEROC#committeeforelectionrightsofoverseascambodians#khmeroversea#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#theceroc#buddhismandsociety .📺https://facebook.com/theceroc💰https://youtube.com/c/CambodiansOverseas📢http://soundcloud.com/CambodiansOverseas🎓https://khmeroversea.info