ប្រធានបទ៖ សារលោកកឹម សុខា និងអនាគតសម្ព័ន្ធភាពគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Comments Off on ប្រធានបទ៖ សារលោកកឹម សុខា និងអនាគតសម្ព័ន្ធភាពគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

វាគ្មិនពិសេស៖

1. Sophoan Seng, B.A., M.A., PhD. Candidate, UH

2. Samrach Chhim, B.A.

ជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធ ម៉ោង០៩ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាWednesday 30, 2021 Time: 06:00PM (PST)

________________________________

#គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់!

#CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life.#theceroc #khmeroverseas#cambodiabuddhism #buddhismandsociety #nepotism#wednesdaytalkshow#ពលករចំណាកស្រុក#ព្រះពុទ្ធដីកា #ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស #TheCEROC #committeeforelectionrightsofoverseascambodians#khmeroversea#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#theceroc#buddhismandsociety .

https://facebook.com/theceroc

https://youtube.com/c/CambodiansOverseas

http://soundcloud.com/CambodiansOverseas

https://khmeroversea.info