ភាពជាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនិងវិបត្តិបក្សពួកគ្រួសារត្រកូលនិយម

Comments Off on ភាពជាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនិងវិបត្តិបក្សពួកគ្រួសារត្រកូលនិយម

https://www.youtube.com/watch?v=VFvhiabB6Ow

វាគ្មិនពិសេស៖ ១ លោក សេង សុភ័ណ

២ លោក​ ង៉ែត ប៉ុល

៣ លោកស្រី ធឹង វណ្ណា

ត្រូវនិងថ្ងៃអាទិត្យ​ ៥កេីត​ ម៉ោង១១ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជា

Saturday 05, 2022 Time: 08:00PM (PST)

____________________

#គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស ស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់! #CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life. #theceroc #khmeroverseas #cambodiabuddhism #buddhismandsociety #nepotism #wednesdaytalkshow #ពលករចំណាកស្រុក #ព្រះពុទ្ធដីកា #ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស #TheCEROC #committeeforelectionrightsofoverseascambodians #khmeroversea #ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស #theceroc #buddhismandsociety . 📺https://facebook.com/theceroc 💰https://youtube.com/c/CambodiansOverseas 📢http://soundcloud.com/CambodiansOverseas 🎓https://khmeroversea.info