សត្វទាំងឡាយរស់បានដោយអាហារ


វាគ្មិនពិសេស៖

1. Sophoan Seng, B.A., M.A., PhD. Candidate, UH

2. Samrach Chhim, B.A.

ជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង០៩ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាWednesday 09, 2022 Time: 06:00PM (PST)

________________________________

#គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់!#CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life.#theceroc#khmeroverseas#cambodiabuddhism#buddhismandsociety#nepotism#wednesdaytalkshow#ពលករចំណាកស្រុក#ព្រះពុទ្ធដីកា#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#TheCEROC#committeeforelectionrightsofoverseascambodians#khmeroversea#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#theceroc#buddhismandsociety .📺https://facebook.com/theceroc💰https://youtube.com/c/CambodiansOverseas📢http://soundcloud.com/CambodiansOverseas🎓https://khmeroversea.info