សិទ្ធមនុស្ស១០ធ្នូ២០២១


https://youtu.be/6vbtf_Rq3Cs
Original

ប្រធានបទ៖ សិទ្ធមនុស្ស១០ធ្នូ២០២១​​
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនត្រូវយល់និងត្រូវការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីសង្គមមួយស្អាតស្អំប្រកបដោយចិរភាព។

វាគ្មិនពិសេស៖

  1. Sophoan Seng, B.A., M.A., PhD. Candidate, UH
  2. Samrach Chhim, B.A.
    ជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង០៩ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជា
    Wednesday 08, 2021 Time: 06:00PM (PST)

គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស

ស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់!

CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life.

theceroc #khmeroverseas #cambodiabuddhism #buddhismandsociety #nepotism #wednesdaytalkshow #ពលករចំណាកស្រុក #ព្រះពុទ្ធដីកា #ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស #TheCEROC

committeeforelectionrightsofoverseascambodians #khmeroversea #ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស #theceroc #buddhismandsociety .

📺https://facebook.com/theceroc
💰https://youtube.com/c/CambodiansOverseas
📢http://soundcloud.com/CambodiansOverseas
🎓https://khmeroversea.info