សំណូមពរកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីគណបក្សទាំងពីរនិងសង្គមសុីវិល


តាមការសង្កេតឃើញសំបុត្រពីគ្រប់ភាគី យើងសំណូមពរអោយមានយន្តការច្បាស់លាស់ ក្នុងការអនុវត្តអោយមានឯករាជ្យភាព ប្រសិទ្ធិភាព និង តម្លាភាពដោយ៖

– សមាជិកគ.ជ.ប.ថ្មីត្រូវមានអភ័យឯកសិទ្ធិ

– គ.ជ.ប. អាចគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងការចំណូលចំណាយដោយខ្លួួនឯង

– ត្រូវបញ្ជាក់អោយច្បាស់ថាខ្មែរគ្រប់រូបទោះបីរស់នៅទីណាក៏ដោយ

អាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាន

NEC reform cnrp NEC reform cpp NEC reform era 1 NEC reform ERA 2 NEC reform ERA 3 NEC Reform ERA 4