បញ្ហាចំនួន ៣ ដែលគណបក្សឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរនឹងពិភាក្សា


មានបញ្ហាចំនួន ៣ ដែលគណបក្សឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរនឹងពិភាក្សា មុននឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលស្បថទទួលយកសុពលភាពនៃតំណាងរាស្រ្តអាណត្តិទី៥ ។

បញ្ហាដែលត្រូវពិភាក្សាទាំងនោះគឺ
១. ក្រុមការងារវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ (ខាងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសយកលោក អេង ឆៃអ៊ាង ធ្វើជាប្រធានក្រុមការងារ)
២. ក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវកំណែទម្រង់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា (ខាងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសយកលោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិ ធ្វើជាប្រធានក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវ)
៣. ក្រុមកំណែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (ខាងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសយកលោក គួយ ប៊ុនរឿន ធ្វើជាប្រធានក្រុមកំណែទម្រង់)។

រូបទី១៖ លោក អេង ឆៃអ៊ាង
រូបទី២៖ លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិ
រូបទី៣៖ លោក គួយ ប៊ុនរឿន

Kuoy Bunroeun's photo.
Kuoy Bunroeun's photo.
Kuoy Bunroeun's photo.