សម្ភាសន៍លោកស៊ន សុវណ្ណថេត


#កិច្ចសម្ភាសន៍ពីសកម្មជននយោបាយក្លាយជាជនភាសខ្លួននយោបាយនៅប្រទេសទី៣រវាង លោកសេង សុភ័ណ និងលោកស៊ន សុវណ្ណថេត៚៚៚តាមដានគ្រប់សកម្មភាពដឺស៊ីរ៉ក់តាមរយៈ

🌐https://www.khmeroversea.info 📩board@khmeroversea.info🚀The CEROC🎧www.youtube.com/c/CambodiansOverseas

Original link