សេចក្តីប្រកាសចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសាកល្បង


សេចក្តីប្រកាសពត៌មាន៖ នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែសីហា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប) បានផ្សព្វផ្សាយតារាងឈ្មោះឃុំ សង្កាត់ និងចំនួនភូមិ សម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះសាកល្បង ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ខាងមុខនេះ។

 1nec1 1nec2