ភាពជាមេដឹកនាំល្អ


ភាពជាមេដឹកនាំគឺស្ថិតលើការទាក់ទាញ ប្រការនេះគឺផ្ទុយស្រលៈពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន គាត់គាបសង្កត់គ្រប់គ្រងកាន់កាប់ មិនដែលទាក់ទាញបន្តិចសោះ។ភាពជាមេដឹកនាំគឺការចេះធ្វើការសហការគ្នា មិនមែនស្ថិតលើការគំរាមកំហែងទេ ប្រការនេះគឺផ្ទុយស្រលៈពីលោកហ៊ុន សែន ពីព្រោះគាត់តែងតែគំរាមកំហែលប្រជាពលរដ្ឋជាជាងសហការជាមួយ ដោយមិនសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ជាមួយមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាល និងសហការជាមួយគ្រប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ…គាត់គ្មានសូម្បីតែបន្តិច…គាត់តែងតែគំរាមកំហែងជានិច្ចជាកាល គាត់គំរាមកំហែងទាំងតាមពាក្យសំដី សំលេង អាកប្បកិរិយា ស្រែកដាក់មេក្រូ…ដូច្នេះ ខ្ញុំមិនគិតថាគាត់ជាគំរូល្អសម្រាប់យុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយតែបន្តិចសោះឡើយ។

Leadership in Crisis and Mr. Hun Sen